Ny regel från fiskeriverket

Max tre gäddor och inte de stora
Från första april 2010 är det inte längre tillåtet att fiska upp gammelgäddan, inte i Östersjön och med spö i alla fall. Fiskeriverket inför nya regler för att stärka bestånden: max tre gäddor per dygn och bara de mellan 40 och 75 cm.


Sportfiskarnas etiska regler

Sportfiske är fiske med spö eller handlina, bedrivet för nöje och rekreation. Det bedrivs på ett sådant sätt att fiskaren hela tiden har kontroll över fiske och fångst.

Sportfiskaren ska:

alltid verka för försvar av natur och miljö samt efter bästa förmåga stödja allt arbete till skydd för och förbättring av fiskebestånden genom aktiv fiskevård

före fisket skaffa sig kännedom om, och under fisket respektera gällande bestämmelser såsom fredningstider, fredningsområden, minimimått samt ömtålig natur

alltid förvärva erforderliga tillstånd till sportfiske

använda de ur sportmässig synpunkt lämpligaste redskapen, hålla dem i gott skick samt nyttja dem med det kunnande och omdöme som krävs för att fisken inte ska vållas onödig skada, så att den fisk som ej får eller skall behållas kan släppas tillbaka med bästa möjliga utsikter till överlevnad

omedelbart avliva fångad fisk som skall behållas

hantera de använda redskapen på ett sportfiskemässigt sätt och eftersträva principen: en fiskare - ett spö - en lina

aldrig fånga mer fisk än den fiskande själv kan förbruka samt aldrig sälja sin fångst eller på annat sätt fiska i vinstsyfte

bedriva sportfisket med hänsynstagande till såväl yrkesfiskets som det traditionella, legala husbehovsfiskets behov och redskap

genom ett kunnigt, sportsligt och hänsynsfullt fiske stärka sportfiskets anseende samt verka för kännedom om såväl sportfiskets rekreativa värden som de förpliktelser dess utövare har mot natur och miljö

alltid hålla naturen ren